App Description

Ứng dụng di động cung cấp kênh giao tiếp duy nhất giữa người dân và chính quyền. Ứng dụng vừa có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ, vừa đóng vai trò như là cầu nối giúp cho người dân tiếp cận, tương tác và sử dụng toàn bộ các dịch vụ mà chính quyền cung cấp như phản ánh kiến nghị, thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận các thông tin từ các cơ quan nhà nước và nhiều dịch vụ chuyên ngành khác.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Công dân Yên Bái screenshot 1 Công dân Yên Bái screenshot 2 Công dân Yên Bái screenshot 3 Công dân Yên Bái screenshot 4 Công dân Yên Bái screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Công dân Yên Bái screenshot 6 Công dân Yên Bái screenshot 7 Công dân Yên Bái screenshot 8 Công dân Yên Bái screenshot 9 Công dân Yên Bái screenshot 10

App Changes

  • September 06, 2022 Initial release