What's New

Thêm dữ liệu một số phường mới

App Description

App tra cứu thông tin đất đai quy hoạch cho người dân Đà Lạt

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thông Tin Quy Hoạch screenshot 1 Thông Tin Quy Hoạch screenshot 2 Thông Tin Quy Hoạch screenshot 3 Thông Tin Quy Hoạch screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Thông Tin Quy Hoạch screenshot 5 Thông Tin Quy Hoạch screenshot 6 Thông Tin Quy Hoạch screenshot 7

App Changes

  • April 10, 2019 Initial release
  • June 14, 2019 New version 1.0.2