App Description

Ứng dụng STSmart cung cấp cho mọi người dân các chức năng và tiện ích để phục vụ cho nhu cầu của người dân như: nộp hồ sơ trực tuyến, xem phản ánh, xem thông tin các dịch vụ gần bạn.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

STSmart screenshot 1 STSmart screenshot 2 STSmart screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

STSmart screenshot 4 STSmart screenshot 5 STSmart screenshot 6

App Changes

  • December 09, 2020 Initial release