What's New

Fix bug

App Description

iOffice Sóc Trăng là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

iOffice STG screenshot 1 iOffice STG screenshot 2 iOffice STG screenshot 3 iOffice STG screenshot 4 iOffice STG screenshot 5 iOffice STG screenshot 6

iPad Screenshots

(click to enlarge)

iOffice STG screenshot 7 iOffice STG screenshot 8 iOffice STG screenshot 9 iOffice STG screenshot 10 iOffice STG screenshot 11 iOffice STG screenshot 12

App Changes

  • December 10, 2020 Initial release
  • August 06, 2021 New version 1.1.2