What's New

Nâng cấp giao diện người dùng.

App Description

Cổng thông tin du lịch, ứng dụng lịch thông minh tỉnh Tiền Giang

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Tiền Giang Tourism screenshot 1 Tiền Giang Tourism screenshot 2 Tiền Giang Tourism screenshot 3 Tiền Giang Tourism screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Tiền Giang Tourism screenshot 5 Tiền Giang Tourism screenshot 6 Tiền Giang Tourism screenshot 7 Tiền Giang Tourism screenshot 8

App Changes

  • June 17, 2019 Initial release