App Description

Ứng dụng an sinh xã hội giúp hỗ trợ chi trả bảo trợ xã hội, chi trả bảo trợ cho người có công và thanh toán học phí giáo dục nghề nghiệp.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT ASXH screenshot 1 VNPT ASXH screenshot 2 VNPT ASXH screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT ASXH screenshot 4 VNPT ASXH screenshot 5 VNPT ASXH screenshot 6

App Changes

  • August 06, 2021 Initial release