App Description

Phần mềm cho phép nhân viên công vụ của Tỉnh Tiền Giang nhận được các phản ánh từ phía nhân dân, nhận phản ánh, xử lý phản ánh, cập nhật trạng thái của phản ánh và hoàn tất việc xử lý phản ánh. Trạng thái của phản ánh do người dân tạo sẽ được cập nhật liên tục để tất cả mọi người có thể xem và kiểm tra độ minh bạc, hiệu quả làm việc của nhân viên công vụ.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

TGG Gov screenshot 1 TGG Gov screenshot 2 TGG Gov screenshot 3 TGG Gov screenshot 4 TGG Gov screenshot 5 TGG Gov screenshot 6 TGG Gov screenshot 7 TGG Gov screenshot 8 TGG Gov screenshot 9 TGG Gov screenshot 10

iPad Screenshots

(click to enlarge)

TGG Gov screenshot 11 TGG Gov screenshot 12 TGG Gov screenshot 13 TGG Gov screenshot 14 TGG Gov screenshot 15 TGG Gov screenshot 16 TGG Gov screenshot 17 TGG Gov screenshot 18 TGG Gov screenshot 19 TGG Gov screenshot 20

App Changes

  • October 02, 2019 Initial release