What's New

- Lựa chọn vị trí ký
- Đăng ký lịch đơn vị
- Thêm thông tin trích yếu khi chuyển văn bản
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng

App Description

QLVB Quảng Trị là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Thông tin điều hành.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

HSCV Quảng Trị screenshot 1 HSCV Quảng Trị screenshot 2 HSCV Quảng Trị screenshot 3 HSCV Quảng Trị screenshot 4 HSCV Quảng Trị screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

HSCV Quảng Trị screenshot 6 HSCV Quảng Trị screenshot 7 HSCV Quảng Trị screenshot 8 HSCV Quảng Trị screenshot 9 HSCV Quảng Trị screenshot 10

App Changes

  • July 16, 2020 Initial release
  • October 27, 2020 New version 1.0.1
  • December 10, 2020 New version 1.0.2
  • August 06, 2021 New version 1.0.6