What's New

- Cập nhập giao diện người dùng

App Description

Hệ thống LMS (Learning Management System) được sử dụng để tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trong công tác giảng dạy, học tập và phát triển, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu LMS Tập huấn screenshot 1 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 2 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 3 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 4 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 5 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 6

iPad Screenshots

(click to enlarge)

vnEdu LMS Tập huấn screenshot 7 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 8 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 9 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 10 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 11 vnEdu LMS Tập huấn screenshot 12

App Changes

  • October 23, 2020 Initial release
  • November 12, 2020 New version 1.0.1
  • December 10, 2020 New version 1.0.3
  • August 06, 2021 New version 1.0.5