App Description

VNPT iOffice Quảng Ngãi là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Thông tin điều hành.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 1 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 2 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 3 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 4 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 6 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 7 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 8 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 9 VNPT iOffice Quảng Ngãi screenshot 10

App Changes

  • October 28, 2020 Initial release