What's New

- Cập nhật chức năng

App Description

Đây là ứng dụng Smart CCTV được xây dựng bước đầu để thu thập những dữ liệu cần thiết với hình thứ video , dùng trong quan sát , điều tra và bước tiếp theo sẽ mở rộng ra những chức năng khác .

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Mekong SmartCam screenshot 1 Mekong SmartCam screenshot 2 Mekong SmartCam screenshot 3 Mekong SmartCam screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Mekong SmartCam screenshot 5 Mekong SmartCam screenshot 6 Mekong SmartCam screenshot 7 Mekong SmartCam screenshot 8 Mekong SmartCam screenshot 9

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release