App Description

Ứng dụng cung cấp cho người dân các tiện ích cơ bản như: Tra cứu hồ sơ, xem camera trực tuyến, xem quan trắc môi trường, tra cứu đất đai...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

BenTreS screenshot 1 BenTreS screenshot 2 BenTreS screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

BenTreS screenshot 4 BenTreS screenshot 5 BenTreS screenshot 6

App Changes

  • November 29, 2020 Initial release