App Description

Ứng dụng tra cứu bản dịch ICD 10 đầy đủ các thông tin bao gồm, loại trừ, tên gọi khác.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

VNPT ICD10 screenshot 1 VNPT ICD10 screenshot 2 VNPT ICD10 screenshot 3 VNPT ICD10 screenshot 4 VNPT ICD10 screenshot 5 VNPT ICD10 screenshot 6 VNPT ICD10 screenshot 7 VNPT ICD10 screenshot 8

iPad Screenshots

(click to enlarge)

VNPT ICD10 screenshot 9 VNPT ICD10 screenshot 10 VNPT ICD10 screenshot 11 VNPT ICD10 screenshot 12 VNPT ICD10 screenshot 13 VNPT ICD10 screenshot 14 VNPT ICD10 screenshot 15 VNPT ICD10 screenshot 16

App Changes

  • August 06, 2021 Initial release