App Description

کاهش وزن و سوزاندن کالری از طریق ورزش ساده «بشین پاشو»

این برنامه با امکان شمارش خودکار، به شما کمک می کند که در طول روز به دفعات مختلف ورزش ساده «بشین پاشو» را انجام داده و در نهایت آمار جالبی از جمله تعداد دفعات، زمان انجام و کالری مصرف شده را براش شما ثبت و نمایش میدهد.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

بشین پاشو screenshot 1 بشین پاشو screenshot 2 بشین پاشو screenshot 3 بشین پاشو screenshot 4 بشین پاشو screenshot 5

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release