What's New

نمایش تعداد ستاره ها در بخش امتیازها

App Description

یک بازی سرگرم کننده و دوست داشتنی

نحوه بازی:

در بازی دوز بازی، شما باید زودتر از حریفتان چهار مهره آبی رنگ را به صورت سطری، ستونی یا مورب ردیف کنید.


امتیازها:

در هر بازی آسان، در صورت برد ۱ ستاره دریافت می کنید و در صورت باخت ۱ ستاره از دست می دهید.

در هر بازی متوسط، در صورت برد ۳ ستاره دریافت می کنید و در صورت باخت ۲ ستاره از دست می دهید.

در هر بازی سخت، در صورت برد ۵ ستاره دریافت می کنید و در صورت باخت ۳ ستاره از دست می دهید.


جایزه:

در بخش جایزه، میتوانید روزانه به طور تصادفی بین ۵ تا ۱۰ ستاره دریافت کنید.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

دوز بازی screenshot 1 دوز بازی screenshot 2 دوز بازی screenshot 3 دوز بازی screenshot 4 دوز بازی screenshot 5 دوز بازی screenshot 6 دوز بازی screenshot 7 دوز بازی screenshot 8

App Changes

  • July 14, 2020 Initial release