What's New

تصحیح مسیر نمایش داده شده در نقشه

App Description

از برنامه «تکاپو» برای ثبت فعالیتهای روزانه از جمله پیاده روی، دویدن و دوچرخه سواری استفاده کنید. می توانید فعالیتهای قبلی را مشاهده و میزان فعالیت روزانه و هفتگی خود رو مقایسه کنید.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

تکاپو screenshot 1 تکاپو screenshot 2

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release