What's New

رفع یک مشکل کوچک

App Description

به نشر شنیداری آواستان خوش آمدید

ما یک گروه کوچک از دوستان قدیمی‌، مامان‌ها و مامان‌بزرگها هستیم که برای شما بچه‌ها داستان‌های شنیداری تهیه می‌کنیم. این داستان‌ها را خودمان می‌نویسیم و یا از زبان‌های دیگر به فارسی ترجمه می‌کنیم. از آنجایی که می‌دانیم شما نقاشی خیلی دوست دارید برای هر داستان یک نقاشی هم می‌کشیم.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

آواستان screenshot 1 آواستان screenshot 2 آواستان screenshot 3 آواستان screenshot 4 آواستان screenshot 5

App Changes

  • October 27, 2020 Initial release