What's New

Cập nhật chuẩn mực kế toán.

App Description

KẾ TOÁN VIỆT NAM

Ứng dụng "Kế toán Việt Nam" là một công cụ hữu ích giúp đỡ anh/chị làm nghề kế toán tra cứu kịp thời các nội dung liên quan đến công tác kế toán.
Ứng dụng cập nhật những nội dung mới nhất liên quan đến lĩnh vực kế toán bao gồm:
- Luật kế toán,
- Chế độ kế toán,
- Khấu hao tài sản cố định
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Chuẩn mực kế toán

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Kế Toán Việt Nam screenshot 1 Kế Toán Việt Nam screenshot 2 Kế Toán Việt Nam screenshot 3 Kế Toán Việt Nam screenshot 4 Kế Toán Việt Nam screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Kế Toán Việt Nam screenshot 6 Kế Toán Việt Nam screenshot 7 Kế Toán Việt Nam screenshot 8 Kế Toán Việt Nam screenshot 9 Kế Toán Việt Nam screenshot 10

App Changes

  • July 13, 2016 Initial release
  • August 06, 2016 New version 2.0
  • November 09, 2016 New version 3.0
  • June 15, 2019 New version 3.5