What's New

Big Fixes

App Description

Diễn đàn chợ đồ cổ, Đồ xưa, Đồ Cũ, giao lưu, mua bán, sưu tầm đồ cổ | Thegioidoco.net

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thế Giới Đồ Cổ screenshot 1 Thế Giới Đồ Cổ screenshot 2 Thế Giới Đồ Cổ screenshot 3 Thế Giới Đồ Cổ screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Thế Giới Đồ Cổ screenshot 5 Thế Giới Đồ Cổ screenshot 6 Thế Giới Đồ Cổ screenshot 7 Thế Giới Đồ Cổ screenshot 8

App Changes

  • July 13, 2016 Initial release
  • November 15, 2016 New version 5.3.4