What's New

[ADDED] Support for iPhone 5 and iPod Touch 5th Generation screen size.
[ADDED] Support for Retina iPad

App Description

Flipped Text is the best way to get rotated, flipped and reversed text on your iOS device!
¡ǝɔıʌǝp soı ɹnoʎ uo ʇxǝʇ pǝsɹǝʌǝɹ puɐ pǝddılɟ ,pǝʇɐʇoɹ ʇǝɓ oʇ ʎɐʍ ʇsǝq ǝɥʇ sı ʇxǝʇ pǝddılɟFeatures
———————————
★ Rotate, flip or reverse any text!
★ View a mirrored preview so you can see what it looks like
★ Gorgeous, easy to use interface
★ Post flipped text directly to Facebook, Twitter, text message, and email
★ Copy/Paste the flipped text anywhere you want
★ Enable or disable capital letters
★ Displays in almost all standard fonts
★ Uses all standard Unicode character codes
★ Excellent customer support
★ Works in landscapeExamples
———————————
Rotated: ¡ǝɔıʌǝp soı ɹnoʎ uo ʇxǝʇ pǝsɹǝʌǝɹ puɐ pǝddılɟ ,pǝʇɐʇoɹ ʇǝɓ oʇ ʎɐʍ ʇsǝq ǝɥʇ sı ʇxǝʇ pǝddılɟ

Flipped: tlıbb6q f6xf ıƨ fμ6 p6ƨf ʍgλ fo ƌ6f Ⴑofgf6q, tlıbb6q guq Ⴑ6ʌ6Ⴑƨ6q f6xf ou λonႱ ıoƨ q6ʌıc6¡

Reversed: !ɘɔivɘb ƨoi ɿuoµ no ƚxɘƚ bɘƨɿɘvɘɿ bnɒ bɘqqilᎸ ,bɘƚɒƚoɿ ƚɘϱ oƚ µɒw ƚƨɘd ɘʜƚ ƨi ƚxɘƚ bɘqqilᎸ


Viewing Instructions
———————————
To view rotated text correctly, view the text upside-down.

To view reversed text correctly, hold a mirror up to the side of the text and view.

To view flipped text correctly, hold a mirror up to the bottom of the text and view.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Flipped Text screenshot 1 Flipped Text screenshot 2 Flipped Text screenshot 3 Flipped Text screenshot 4 Flipped Text screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Flipped Text screenshot 6 Flipped Text screenshot 7 Flipped Text screenshot 8 Flipped Text screenshot 9 Flipped Text screenshot 10

App Changes

  • June 15, 2014 Initial release