App Description

Cty Công ty Cổ phần Đối Tác Chân Thật cung cấp dịch vụ khai thác depot container rỗng phục vụ cho các hãng vận tải tàu biển quốc tế và nội địa.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

GPG e-Depot screenshot 1 GPG e-Depot screenshot 2 GPG e-Depot screenshot 3 GPG e-Depot screenshot 4 GPG e-Depot screenshot 5 GPG e-Depot screenshot 6 GPG e-Depot screenshot 7 GPG e-Depot screenshot 8 GPG e-Depot screenshot 9 GPG e-Depot screenshot 10

iPad Screenshots

(click to enlarge)

GPG e-Depot screenshot 11 GPG e-Depot screenshot 12 GPG e-Depot screenshot 13 GPG e-Depot screenshot 14 GPG e-Depot screenshot 15 GPG e-Depot screenshot 16 GPG e-Depot screenshot 17 GPG e-Depot screenshot 18 GPG e-Depot screenshot 19 GPG e-Depot screenshot 20

App Changes

  • October 13, 2021 Initial release

Other Apps From GREEN SMART SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Smart HRMS