App Description

《英语口语流利说》是一款提升和巩固英语听力和练习英语口语的应用。英语口语精华旨在为英语专业学生、非英语专业学生、职场白领,英语交替传译和同声传译的翻译学霸提升英语表达和沟通能力而持续改进。

《英语口语流利说》根据英语学习的不同需求类型做了系统编排,学习资料每日更新,包括原声听力、口语训练和精选合辑三个模块。内容覆盖了英语听力和英语口语学习中的实用生活口语、名人演讲和传记、考试英语、旅游英语、口语词汇、习语俚语、VOA,BBC,CNN等国内外时事新闻、英剧、美剧、电影、商务口语、面试口语等内容。

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 1 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 2 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 3 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 4 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 6 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 7 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 8 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 9 英语口语流利说 - 每日必听美国口语外教英语听力材料流利说英语 screenshot 10

App Changes

  • November 08, 2016 Initial release