App Description

《周易》即《易经》,《三易》之一(汉初刘向校书时《三易》仍存,汉后下落不明),是传统经典之一,相传系周文王姬昌所作,内容包括《经》和《传》两个部分。《经》主要是六十四卦和三百八十四爻,卦和爻各有说明(卦辞、爻辞),作为占卜之用。《周易》没有提出阴阳与太极等概念,讲阴阳与太极的是被道家与阴阳家所影响的《易传》。《传》包含解释卦辞和爻辞的七种文辞共十篇,统称《十翼》。
春秋时期,官学开始逐渐演变为民间私学。易学前后相因,递变发展,百家之学兴,易学乃随之发生分化。自孔子赞易以后,《周易》被儒门奉为儒门圣典,六经之首,而儒门之外。“有两支易学,与儒门易并列发展:一为旧势力仍存在的筮术易;另一为老子的道家易。所以自孔子赞易起,中国易学开始分为三支”。
《四库全书总目》将易学历史的源流变迁,分为“两派六宗”。两派,就是象数学派和义理学派;六宗,一为占卜宗,二为禨祥宗,三为造化宗,四为老庄宗,五为儒理宗,六为史事宗。
《周易》是中国传统思想文化中自然哲学与人文实践的理论根源,是古代汉民族思想、智慧的结晶,被誉为“大道之源”。内容极其丰富,对中国几千年来的政治、经济、文化等各个领域都产生了极其深刻的影响。先秦有专门讲解易经的经师。
《易经》为群经之首,设教之书。

软件中具体包括以下内容:

第一卦 乾 乾为天 乾上乾下
第二卦 坤 坤为地 坤上坤下
第三卦 屯 水雷屯 坎上震下
第四卦 蒙 山水蒙 艮上坎下
第五卦 需 水天需 坎上乾下
第六卦 讼 天水讼 乾上坎下
第七卦 师 地水师 坤上坎下
第八卦 比 水地比 坎上下坤
第九卦 小畜 风天小畜 巽上乾下
第十卦 履 天泽履 乾上兑下
第十一卦 泰 天地泰 坤上乾下
第十二卦 否 地天否 乾上坤下
第十三卦 同人 天火同人 乾上离下
第十四卦 大有 火天大有 离上乾下
第十五卦 谦 地山谦 坤上艮下
第十六卦 豫 雷地豫 震上坤下
第十七卦 随 泽雷随 兑上震下
第十八卦 蛊 山风蛊 艮上巽下
第十九卦 临 地泽临 坤上兑下
第二十卦 观 风地观 巽上坤下
第二十一卦 噬嗑 火雷噬嗑 离上震下
第二十二卦 贲 山火贲 艮上离下
第二十三卦 剥 山地剥 艮上坤下
第二十四卦 复 地雷复 坤上震下
第二十五卦 无妄 天雷无妄 乾上震下
第二十六卦 大畜 山天大畜 艮上乾下
第二十七卦 颐 山雷颐 艮上震下
第二十八卦 大过 泽风大过 兑上巽下
第二十九卦 坎 坎为水 坎上坎下
第三十卦 离 离为火 离上离下
第三十一卦 咸 泽山咸 兑上艮下
第三十二卦 恒 雷风恒 震上巽下
第三十三卦 q 天山q 乾上艮下
第三十四卦 大壮 雷天大壮 震上乾下
第三十五卦 晋 火地晋 离上坤下
第三十六卦 明夷 地火明夷 坤上离下
第三十七卦 家人 风火家人 巽上离下
第三十八卦 睽 火泽睽 离上兑下
第三十九卦 蹇 水山蹇 坎上艮下
第四十卦 解 雷水解 震上坎下
第四十一卦 损 山泽损 艮上兑下
第四十二卦 益 风雷益 巽上震下
第四十三卦 ‰≡筇‰《疑锨
第四十四卦 Šァ√旆Šァ∏腺阆
第四十五卦 萃 泽地萃 兑上坤下
第四十六卦 升 地风升 坤上巽下
第四十七卦 困 泽水困 兑上坎下
第四十八卦 井 水风井 坎上巽下
第四十九卦 革 泽火革 兑上离下
第五十卦 鼎 火风鼎 离上巽下
第五十一卦 震 震为雷 震上震下
第五十二卦 艮 艮为山 艮上艮下
第五十三卦 渐 风山渐 巽上艮下
第五十四卦 归妹 雷泽归妹 震上兑下
第五十五卦 丰 雷火丰 震上离下
第五十六卦 旅 火山旅 离上艮下
第五十七卦 巽 巽为风 巽上巽下
第五十八卦 兑 兑为泽 兑上兑下
第五十九卦 涣 风水涣 巽上坎下
第六十卦 节 水泽节 坎上兑下
第六十一卦 中孚 风泽中孚 巽上兑下
第六十二卦 小过 雷山小过 震上艮下
第六十三卦 既济 水火既济 坎上离下
第六十四卦 未济 火水未济 离上坎下

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

易经-周易,传统经典之一,群经之首 screenshot 1 易经-周易,传统经典之一,群经之首 screenshot 2 易经-周易,传统经典之一,群经之首 screenshot 3 易经-周易,传统经典之一,群经之首 screenshot 4 易经-周易,传统经典之一,群经之首 screenshot 5

App Changes

 • February 20, 2016 Initial release
 • March 13, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • March 14, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • March 24, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • March 25, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • July 07, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • July 08, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • July 12, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • July 13, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • July 31, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • August 09, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • August 13, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • August 14, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • August 19, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • August 20, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • December 12, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • December 14, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!
 • December 18, 2016 Price increase: FREE! -> $14.99
 • December 27, 2016 Price decrease: $14.99 -> FREE!