App Description

====【楞严咒】====
《楞严咒》全集,限价6元,同时支持iphone和ipad。
支持定时播放。
支持后台播放。
增加记忆功能,可以继续收听上次关闭时的记录。

====【内容介绍】====
楞严咒是咒中之王,亦是咒中最长者(2622字),佛经上说“这个咒关系整个佛教的兴衰。世界上只要有人持诵楞严咒,就是正法存在。”

楞严咒其因缘为阿难被摩登伽女用邪咒所迷,在阿难的戒体快要被毁坏时,佛陀令文殊菩萨持楞严咒前往救护阿难,阿难才被救醒归佛。故知楞严咒乃《楞严经》之主体,没有楞严咒的因缘,就没有《楞严经》。

大佛顶首楞严神咒祈请法

稽首光明大佛顶 如来万行首楞严
开无相门圆寂宗 字字观照金刚定
瑜伽妙旨传心印 摩诃衍行总持王
说此秘密悉怛多 解脱法身金刚句
菩提力大虚空量 三昧智印海无边
不持斋者是持斋 不持戒者名持戒
八万四千金刚众 行住坐卧每随身
十方法界诸如来 护念加威受持者
念满一万八千遍 遍遍入于无相定
号称坚固金刚幢 自在得名人胜佛
纵使骂詈不为过 诸天常闻说法声
神通变化不思议 陀罗尼门最第一
大圣放光佛顶力 掩恶扬善证菩提
唯闻念者薝葡香 不嗅一切余香气
僧破二百五十戒 比丘尼犯八波罗
闻念佛顶大明王 还得具足声闻戒
若人杀害怨家众常行十恶罪无边
暂闻灌顶不思议 恒沙罪障皆消灭
现受阿鼻大地狱 镬汤炉炭黑绳人
若发菩提片善心 一闻永得生天道
我今依经说偈颂 无量功德普庄严
听者念者得总持 同获涅槃寂灭乐


大佛顶首楞严神咒

妙湛总持不动尊 首楞严王世希有
销我亿劫颠倒想 不历僧祗获法身
愿今得果成宝王 还度如是恒沙众
将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩
伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入
如一众生未成佛 终不于此取泥洹
大雄大力大慈悲 希更审除微细惑
令我早登无上觉 于十方界坐道场
舜若多性可销亡 烁迦罗心无动转
南无常住十方佛
南无常住十方法
南无常住十方僧
南无释迦牟尼佛
南无佛顶首楞严
南无观世音菩萨
南无金刚藏菩萨

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

楞严咒-有声佛经 screenshot 1 楞严咒-有声佛经 screenshot 2 楞严咒-有声佛经 screenshot 3 楞严咒-有声佛经 screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

楞严咒-有声佛经 screenshot 5 楞严咒-有声佛经 screenshot 6 楞严咒-有声佛经 screenshot 7

App Changes

  • June 18, 2014 Initial release