What's New

- Chỉnh sửa Giao diện
- Thêm 10.000 hình ảnh mới

App Description

- Từ điển Offline, nhưng bạn phải connect vào internet ở lần mở app đầu tiên để download dữ liệu ( khoảng 1 phút)
- Dịch từ Anh sang Việt, Việt sang Anh
- Dịch liên tục từ kết quả vừa dịch => người dùng chỉ đơn giản touch vào chữ cần dịch trong kết quả vừa dịch được, RẤT TIỆN LỢI
- Cho phép setting Font chữ và kích thước cũng như Theme

***** Điều quan trọng nhất của ứng dụng này là: luôn được bổ sung tính năng mới và sửa lỗi ở các phiên bản tiếp theo. *****

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

AVA - Từ điển Anh-Việt Việt-Anh screenshot 1 AVA - Từ điển Anh-Việt Việt-Anh screenshot 2 AVA - Từ điển Anh-Việt Việt-Anh screenshot 3 AVA - Từ điển Anh-Việt Việt-Anh screenshot 4 AVA - Từ điển Anh-Việt Việt-Anh screenshot 5

App Changes

 • May 17, 2013 Initial release
 • May 27, 2013 Price increase: FREE! -> $2.99
 • June 05, 2013 Price decrease: $2.99 -> FREE!
 • August 11, 2013 New version 1.1
 • August 26, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • August 28, 2013 New version 1.2
 • October 10, 2013 New version 1.5
 • October 28, 2013 New version 1.6
 • December 03, 2013 Price increase: $0.99 -> $1.99
 • December 04, 2013 New version 1.7
 • December 05, 2013 Price decrease: $1.99 -> $0.99
 • December 31, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 02, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 03, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 04, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 05, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 06, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 07, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 08, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 09, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 10, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 12, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 14, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 16, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 18, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 20, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 22, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 13, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 15, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 18, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 19, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 23, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 24, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 27, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 28, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • March 01, 2014 Price increase: $0.99 -> $1.99
 • March 02, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 03, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • March 06, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 07, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • March 11, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 12, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • March 16, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 17, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • April 07, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • April 08, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • April 09, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • April 10, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • April 11, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • April 12, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • April 13, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • April 15, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • April 16, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • April 17, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 24, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 25, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • May 01, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • May 03, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • May 14, 2014 Price increase: $0.99 -> $1.99
 • May 17, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • May 18, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • June 01, 2014 New version 1.8
 • September 20, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • September 26, 2014 Price increase: FREE! -> $6.99
 • October 03, 2014 Price decrease: $6.99 -> FREE!
 • October 06, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • October 15, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • October 20, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • November 14, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • November 22, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • November 24, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • December 01, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • December 04, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • December 08, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • December 31, 2014 Price decrease: $9.99 -> $4.99
 • January 04, 2015 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • February 11, 2015 Price increase: FREE! -> $8.99
 • February 12, 2015 Price decrease: $8.99 -> $7.99
 • February 14, 2015 Price decrease: $7.99 -> $6.99
 • February 15, 2015 Price increase: $6.99 -> $9.99
 • February 16, 2015 Price decrease: $9.99 -> $8.99
 • February 17, 2015 Price decrease: $8.99 -> FREE!
 • March 01, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • March 05, 2015 Price decrease: $9.99 -> $8.99
 • March 08, 2015 Price decrease: $8.99 -> $6.99
 • April 16, 2015 Price decrease: $6.99 -> FREE!
 • May 16, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • May 23, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • June 06, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • June 21, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • June 29, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • July 09, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • August 01, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • August 29, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • September 20, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • October 04, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • February 15, 2016 Price increase: FREE! -> $9.99
 • June 30, 2016 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • August 17, 2016 Price increase: FREE! -> $4.99