What's New

修改为Universal模式

App Description

最详细最精辟的讲解金匮真言--黄帝内经,没有之一!

====================================================

黄帝问曰:天有八风,经有五风,何谓?

岐伯对曰:八风发邪,以为经风,触五脏,邪气发病。所谓得四时之胜者,春胜长夏,长夏胜冬,冬胜夏,夏胜秋,秋胜春,所谓四时之胜也。

东风生于春,病在肝,腧在颈项。南风生于夏,病在心,腧在胸胁。西风生于秋,病在肺,腧在肩背。北风生于冬,病在肾,腧在腰股。中央为土,病在脾,腧在脊。

故春气者,病在头。夏气者,病在脏。秋气者,病在肩背。冬气者病在四支。

故春善病鼽衄,仲夏善病胸胁,长夏善病洞泄寒中,秋善病风疟,冬善病痹厥。

故冬不按跻,春不病颈项,仲夏不病胸胁,长夏不病洞泄寒中,秋不病风疟,冬不病痹厥,飧泄而汗出也。

夫精者,身之本也,故藏于精者,春不病温。夏暑汗不出者,秋成风疟。此平人脉法也。

故曰:阴中有阴,阳中有阳。平旦至日中,天之阳,阳中之阳也。日中至黄昏,天之阳,阳中之阴也;合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴也。鸡鸣至平旦,天之阴,阴中之阳也。故人亦应之。

夫言人之阴阳,则外为阳,内为阴。言人身之阴阳,则背为阳,腹为阴。言人身之脏腑中阴阳,则脏者为阴,腑者为阳,肝、心、脾、肺、肾五脏皆为阴,胆、胃、大肠、小肠、膀胱三焦六腑皆为阳。所以欲知阴中之阴、阳中之阳者何也?为冬病在阴,夏病在阳,春病在阴,秋病在阳,皆视其所在,为施针石也。故背为阳,阳中之阳,心也。背为阳,阳中之阴,肺也。腹为阴,阴中之阴,肾也。腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中之至阴,脾也。此皆阴阳表里内外雌雄相输应也,故以应天之阴阳也。

====================================================

本应用为最新推出的一款有声小说应用。文字看久了眼睛会疲劳,那我们就试试换个器官用耳朵"听"小说吧!无论是在公车上,在地铁里,还是在床上,它都会是您最贴心的消遣工具。

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 1 金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 2 金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 3 金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 5 金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 6 金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 7 金匮真言论 -- 黄帝内经之阴阳五行养生法 - 有声读物 screenshot 8

App Changes

  • June 09, 2014 Initial release