App Description

ปัจจุบันสำนักงานศาลปกครอง ได้พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการคดีศาลปกครอง โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดสด องค์ความรู้ และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ไว้บริการผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ALL Cloud screenshot 1 ALL Cloud screenshot 2 ALL Cloud screenshot 3 ALL Cloud screenshot 4 ALL Cloud screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ALL Cloud screenshot 6 ALL Cloud screenshot 7 ALL Cloud screenshot 8 ALL Cloud screenshot 9 ALL Cloud screenshot 10

App Changes

  • September 22, 2022 Initial release

Other Apps From The Office of the Administrative Courts of Thailand

Admincourt