App Description

Feuch an app seo an-asgaidh. ’S ann do chlann aig an tràth-ìre a tha an app. Ionnsaichidh iad mar a chanas iad na faclan Gàidhlig airson nithean cumanta. Tha sinn airson dùbhlan a thoirt dhaibh – briathrachas agus structaran bunaiteach aithneachadh. Còrdaidh e ri clann a bhith a' cluich leis an app agus daingnichidh sin am briathrachas Gàidhlig a tha iad a' togail. Siuthad! Feuch e! Bidh spòrs ann!

Try our free Scottish Gaelic visual learning aid for children at early level. They will learn how to pronounce common words. We aim to challenge your wee ones brains to discover how to recognise basic vocabulary and structures. This app will keep children engaged and entertained whilst reinforcing their knowledge of vocabulary in Scottish Gaelic.  Come on, give it a go and have some fun!

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Faic am Facal screenshot 1 Faic am Facal screenshot 2 Faic am Facal screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Faic am Facal screenshot 4 Faic am Facal screenshot 5 Faic am Facal screenshot 6 Faic am Facal screenshot 7

App Changes

  • April 07, 2021 Initial release

Other Apps From Storlann Naiseanta na Gaidhlig

Dèan Matamataig Fios air Fuaimean Air a' Chloc Roinn Eòrpa Dathan Dachaigh Faclan Falaichte