What's New

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Description

Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc.
- Điện sinh hoạt
- Điện kinh doanh sản xuất
- Điện kinh doanh dịch vụ
- Điện CQHCSN
- Điện 3 giá

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Tinh Tien Dien 2017 screenshot 1 Tinh Tien Dien 2017 screenshot 2

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Tinh Tien Dien 2017 screenshot 3

App Changes

  • June 16, 2019 Initial release