App Description

你从父母那里获得了一个渔场,但是你却没有钱来买鱼苗。水母多多非常有钱,而且她对知识非常着迷,她设立了一个多多奖,只要答对题库中的问题就可以获得金币奖励,如果连胜还可以获得额外金币。这对你来说是个不错的赚钱渠道,既能学习知识又能获得金币来购买鱼苗。赶快去找水母多多答题吧!

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

我的海底世界 screenshot 1 我的海底世界 screenshot 2 我的海底世界 screenshot 3 我的海底世界 screenshot 4 我的海底世界 screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

我的海底世界 screenshot 6 我的海底世界 screenshot 7 我的海底世界 screenshot 8 我的海底世界 screenshot 9 我的海底世界 screenshot 10

App Changes

  • May 04, 2016 Initial release