What's New

- malé úpravy

App Description

Nemčina - ucelený a stručný prehľad základnej nemeckej gramatiky kladúci dôraz hlavne na jednoduchosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť. Aplikácia je určená hlavne začiatočníkom, ale aj pokročilejší v nej nájdu užitočné informácie.
- prehľad základnej nemeckej gramatiky
- gramatické testy (viac ako 1200 otázok)
- testy rodu podstatných mien (viac ako 6500 otázok)
- testy zadelené do troch vedomostných skupín: A1-A2, B1-B2, C1-C2

Všeobecná časť
- Abeceda
- Výslovnosť
- Pády

Podstatné mená
- Členy
- Rod
- Množné číslo
- Skloňovanie

Zámená
- Osobné zámená
- Zvratné zámená
- Privlastňovacie zámená
- Ukazovacie zámená
- Vzťažné zámená
- Opytovacie zámená
- Neurčité zámená

Prídavné mená
- Skloňovanie
- Stupňovanie
- Prídavné mená s predložkami

Príslovky
- Príslovky intenzity
- Príslovky času
- Príslovky miesta
- Príslovky označujúce smer
- Príslovky spôsobu
- Príslovky príčiny
- Pozícia prísloviek vo vete
- Zámenné príslovky
- Skloňovanie

Slovesá
- Prítomný čas
- Perfektum
- Préteritum
- Pluskvamperfektum
- Budúci čas I
- Budúci čas II
- Príčastie prítomné
- Príčastie minulé
- Rozkazovací spôsob
- Modálne (spôsobové) slovesá
- Konjunktív I
- Konjunktív II
- Trpný rod
- Neurčitok
- Neurčitok s „zu“
- Odlúčiteľné a neodlúčiteľné predpony
- Zvratné slovesá
- Slovesá s predložkami
- Nepravidelné (silné) slovesá
- Väzba podstatného mena a slovesa

Číslovky
- Základné číslovky
- Radové číslovky
- Zlomky
- Čas
- Dátum
- Výpočty

Spojky
- Priraďovacie spojky
- Podraďovacie spojky
- Podvojné spojky

Predložky
- Predložky s akuzatívom
- Predložky s datívom
- Predložky s akuzatívom a datívom
- Predložky s genitívom

Vety
- Slovosled
- Zápor

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Nemecká gramatika screenshot 1 Nemecká gramatika screenshot 2 Nemecká gramatika screenshot 3 Nemecká gramatika screenshot 4 Nemecká gramatika screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Nemecká gramatika screenshot 6 Nemecká gramatika screenshot 7 Nemecká gramatika screenshot 8 Nemecká gramatika screenshot 9 Nemecká gramatika screenshot 10

App Changes

  • January 29, 2015 Initial release
  • July 02, 2015 New version 1.1
  • August 15, 2015 New version 1.1.1
  • September 20, 2015 New version 1.1.2
  • February 29, 2016 New version 1.1.3
  • July 07, 2016 New version 1.1.6
  • November 07, 2016 New version 1.1.7
  • November 09, 2016 New version 1.1.8