What's New

* Upravené zaokrúlenie súdneho poplatku v zmysle zákona

App Description

[ For ENGLISH description please look below ]

(SK) Tarifná odmena advokáta

Právna kalkulačka počíta tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskom konaní za úkony právnej služby v zmysle § 10 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení). Stačí zadať hodnotu sporu a aplikácia vypočíta všetko za Vás.

* Pre odbornú verejnosť výborný nástroj pri dohode o cene s klientom.

* Pre laickú verejnosť výborný nástroj pre orientáciu o cene právnej služby.

* Pre žalovaného alebo dlžníka orientácia o cene, ktorú bude musieť v prípade neúspechu v súdnom spore zaplatiť protistrane.

* Pre každého užitočná orientačná hodnota súdneho poplatku v prípade súdneho sporu.


Počíta sadzby: celá, polovičná, tretinová, štvrtinová a dvojtretinová.

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Kalkulačka je určená pre:
- advokátov, v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.
- právnické osoby, v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.
- fyzické osoby, v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

Súdny poplatok

Aplikácia počíta súdny poplatok v zmysle:
Zákona č. 71/1992 Zb. (Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení) a s ním súvisiaceho sadzobníka súdnych poplatkov. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní: z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura.

Podpora: http://mediaware.sk/lawyercalc/sk(EN) Tariff legal fee for the Attorney

The legal calculator calculates the tariff legal fee for the attorney for representation in civil cases for the acts performed in legal services according to § 10 of the Act No. 655/2004 Coll. (The Act of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on legal fees and compensation of costs for attorneys in provision of legal services, as amended).

The following rates are calculated: full, half, one third, one fourth, and two thirds.

Unless stipulated otherwise, the tariff value means the amount of any monetary payment or the price of the thing or right in respect of which the legal service is provided, it is determined in the beginning of provision of the legal service, the price of the right means also the value of a receivable, the value of an obligation, and the value of a thing, the title to which is the object of dispute or delivery of which is subject to the court litigation.

The calculator is determined for:
- attorneys, according to the Act No. 655/2004 Coll.
- legal entities, according to the Act No. 655/2004 Coll.
- individuals, according to the Act No. 655/2004 Coll.

Court fee

The court fee is calculated by the application according to:
The Law No. 71/1992 Coll. (Slovak Parliamentary Law on court fees and fee for an extract from the Criminal Register, as amended) and the related tariff of court fees. The fees charged in civil court proceedings: 6% from the price (payment) of the object of proceedings or from the value of the object of dispute, however, minimum EUR 16.50, maximum EUR 16,596.50, in commercial cases maximum EUR 33,193.50.

Support: http://mediaware.sk/lawyercalc

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 1 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 2 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 3 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 4 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 6 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 7 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 8 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 9 Právna Kalkulačka - Lawyer Calculator screenshot 10

App Changes

  • June 09, 2014 Initial release

Other Apps From Pavel Kanzelsberger

Mango IRC - Chat client PSD Viewer Pro for Photoshop documents PSD Viewer for Photoshop MyWallet Lite - Secure password manager MyWallet Pro - Password & credit card manager OptiContact - Contact barcode creator and scanner WiFi Photo & Video Access Mango HD Universal - IRC Chat client Contacts Backup to Dropbox Contacts Backup to Dropbox Lite Mockup - Live preview your UI design Flashlight+ Morse Code - Transmitter and encoder Blurrr! NumPad Remote - Wireless numeric pad umop ǝpısdn - crazy upside down sms, facebook and twitter status Touchpad Remote - Remote WiFi mouse and keyboard QR Code Generator Mango IRC HD - Chat client Mango Lite - Free IRC Chat client Remote Control Pro - Wireless trackpad, keyboard & numpad Lua Console - Script programming and scientific calculator WiFi Photo & Video Access Lite