App Description

Hãy cùng Học Nữa khám phá những kiến thức mới, đây là nơi mà để phát triển kiến thức, giúp chúng ta nắm vững kiến thức lập trình trên môi trường di động.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

October 13, 2013 Price Decrease: $9.99 -> $0.99
September 29, 2013 Initial Release

Other Apps From VO THONG