App Description

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

SỐ 22/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000

LỜI NÓI ĐẦU

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt;

Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống và những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình;

Để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam,

Kế thừa và phát triển pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Luật hôn nhân screenshot 1 Luật hôn nhân screenshot 2 Luật hôn nhân screenshot 3 Luật hôn nhân screenshot 4

App Changes

  • April 30, 2013 Initial release
  • May 25, 2013 Price decrease: $19.99 -> FREE!
  • May 29, 2013 Price increase: FREE! -> $19.99
  • June 07, 2013 Price decrease: $19.99 -> FREE!
  • June 26, 2013 Price increase: FREE! -> $18.99
  • July 02, 2013 Price decrease: $18.99 -> FREE!
  • July 13, 2013 Price increase: FREE! -> $19.99