What's New

Hỗ Trợ Giao Diện Đứng và Phát Âm Tiếng Việt

App Description

★ Prodict EV Extreme Edition ★ là bộ từ điển Anh-Việt/ Việt-Anh hoàn thiện và dễ sử dụng. Giúp bạn nhanh chóng (1) hiểu nghĩa của từ vựng, (2) biết cách phát âm từ vựng, (3) hiểu cách sử dụng từ vựng đó và áp dụng vào trong ngữ cảnh thật.

#Điểm nổi bật:

☆ Kho từ phong phú bao gồm 1,000,000 từ.
☆ Hỗ trợ “Bản gợi ý từ vựng” giúp tiết kiệm thời gian gõ từ và tìm kiếm.
Đồng thời giúp bạn nhanh chóng tìm được nghĩa của 1 từ ngay cả khi bạn không biết chính xác cách đánh vần từ đó.
☆ Bản “Gợi ý từ vựng” xuất hiện ngay khi bạn gõ ký tự đầu tiên của từ cần tìm.
☆ Hỗ trợ chức năng phát âm giọng thật
☆ Hướng dẫn cách sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh thật thông qua các cụm từ, thành ngữ, mẫu câu ví dụ.
☆ Trình bày nội dung rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu.
☆ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★ ProDict EV Extreme Edition ★ A perfect & an easy-to-use English-Vietnamese-English DICTIONARY. Promptly helps you (1) understand what words mean, (2) learn how to say them, (3) learn how to use them and apply them in real-life context.

#Features :

☆ A 1,000,000–word dictionary.
☆ Save your time typing a word with “Auto Suggest Words” function.
☆ Also allows you to find a word quickly even if you don’t know well about its spelling.
☆ “Auto Suggest Word” list immediately displays when you type even the first character.
☆ Support Pronunciation with real voice audio.
☆ Learn words in their natural context with collocation (words that go together), idioms, and example sentences.
☆ Words, phrases, meaning are explained clearly.
☆ Friendly interface, easy to use.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

March 22, 2013 New version 1.1
December 21, 2012 Initial Release

Other Apps From Nguyen Tien Dung