App Description

Phân biệt các phương tiện giao thông qua hình ảnh. Game nhẹ nhàng mang tính giáo dục cao. Tranh thủ học được cả tiếng anh.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

November 29, 2012 Initial Release

Other Apps From iTeach Company