App Description

Có ứng dụng là bạn đã là khách hàng Vip của cửa hàng chúng tôi.
Dell Việt mang thế giới công nghệ đến trong tay của bạn.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Dell Việt screenshot 1

App Changes

  • November 13, 2012 Initial release
  • November 15, 2012 Price increase: $3.99 -> $8.99
  • November 21, 2012 Price decrease: $8.99 -> $0.99
  • November 22, 2012 Price increase: $0.99 -> $10.99
  • December 04, 2012 Price decrease: $10.99 -> $9.99