What's New

- สามารถฟังเสียงต่อเนื่องได้เมื่อปิดหน้าจอ หรือเปิด Apps อื่น
- ปรับปรุงกราฟฟิคให้เต็มหน้าจอสำหรับ iPhone5 และ iPad
- ปรับปรุงขนาด และหน้าตาปุ่มกด
- Bug Fixes.

App Description

App สำหรับฝึกฟังเสียงสำเนียงเจ้าของภาษาให้คุ้นเคย และฝึกออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์"

- Native Speaker เรียนกับเจ้าของภาษา
- สำหรับสนทนาภาษาอังกฤษให้เชี่ยชาญ ไม่แพ้เจ้าของภาษา! ฉบับสมบูณ์
- เสียงความยาวกว่า 5 ชั่วโมง

เนื้อหาภายในหนังสือ "พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์"
========================
สื่อการเรียนภาษาอังกฤษชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดให้เชี่ยวชาญ และพูดได้อย่างอัตโนมัติ จึงได้จัดเรียงเนื้อหาจากส่วนที่ควรฝƒกฝนไว้เป็นอันดับแรกคือการสนทนา (Conversations) ซึ่งเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไป เช่น การทักทาย การสอบถามข้อมูล ไปจนถึงการเข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ตามด้วยคำศัพท์ในประโยค (Vocabulary) รู้จักสำนวนที่ใช้ (Expressions) สำนวนแบบเจ้าของภาษา (Daily Idiom) ภาษิต คำพังเพย (Daily Proverb) ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา และมารยาททางภาษาที่ควรรู้ (Interesting Tips) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 13, 2014 New version 2.0
October 04, 2012 Initial Release

Other Apps From Nataphong Payukkong