App Description

Tra cuu danh sách các bài hát Karaoke trên đầu máy Ariang. Ứng dụng chạy trên iPad rất tiện cho các bạn, vì màn hình lớn, tra cứu nhanh, không phụ thuộc vào cuốn catalog tại quán Karaoke.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

April 16, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
March 08, 2013 Price Decrease: $89.99 -> FREE!
September 20, 2012 Initial Release

Other Apps From Bui Minh Thuy