What's New

• 支持 iOS 9 通过 Spotlight 搜索本地作品。
• 支持 iOS 8 iCloud Keychain。
• 优化阅读时的翻页效果。
• 优化对作品正文中的代码展示。
• 优化充值、设置、本地作品列表等页面的性能与展示。
• 修复本地作品列表在下载过程中的展示问题。
• 修复大量下载书籍时卡顿的问题。
• 修复阅读器查看部分大图时无法滚动的问题。
• 修复阅读某些代码类图书时偶尔丢失部分正文内容的问题。
• 修复查看批注详情时偶尔出现的闪退问题。

App Description

全新书店,独家内容。
• 自出版、图书、杂志三大频道,提供丰富数字阅读内容。
◦ 自出版:7415 位作者,5789 部独家原创作品,作者获得 70% 收益。
◦ 图书:出版社新书第一时间发售,品类不断丰富。
◦ 杂志:有《人物》《人民文学》等知名期刊,也有互联网内容精选。
• 书店中的特色分类和精选专题,帮你快速找到合乎口味的好作品。

无压力试读所有作品。
• 无需登录,即可免费试读所有作品。
• 读过的书会自动保存到本地,没有网络时也能随手打开继续阅读。

精美阅读界面,无形中提升你的阅读体验。
• 悉心处理的正文排版。
◦ 中文字符与拉丁字符之间的空隙处理、英文单词的折行 (Hyphenation),使中英文混排时依然保证两端对齐。
◦ 标点禁则、标点不跨行、连续标点挤压、行首行尾标点挤压、段末孤字处理。
• 图片、注释、公式、代码都有特殊的展示。

方便的阅读及笔记工具。
• 点击页面中间,即可唤出工具栏,翻目录,查笔记,看评论,也可以调整字号,设置亮度及背景颜色。
• 拖动进度条即可快速跳转浏览。
• 下拉即可添加书签。
• 长按文字即可添加划线或批注。

多设备同步使用。
• 登录豆瓣帐号后,可以在多个设备上同步查看已购作品。还能一目了然地看到在这些书上做了多少笔记,给了什么评价。
• 每本书的阅读进度也会通过帐号自动同步。

追读订阅更新。
• 可以订阅创作中的专栏连载。订阅后,会每天定时提醒你有哪些更新,可以直接打开文章阅读,追读更轻松。

和朋友一起读书。
• 每本书都有评论区,说不定可以在这里找到你的同好。
• 还可以把你喜欢的书、喜欢的句子以及你的批注分享到豆瓣广播、微信、微博。

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 1 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 2 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 3 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 4 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 6 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 7 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 8 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 9 豆瓣阅读 — 走在印刷机之前 screenshot 10

App Changes

  • June 15, 2014 Initial release
  • October 03, 2014 New version 1.9.2
  • October 23, 2014 New version 1.9.3
  • May 04, 2015 New version 2.0.2
  • May 21, 2015 New version 2.0.3
  • July 03, 2015 New version 2.0.4
  • September 05, 2015 New version 2.1.0
  • September 20, 2015 New version 2.1.1

Other Apps From Douban Inc

豆瓣电影-全国影讯,在线选座,优惠电影票 豆瓣同城-发现精彩活动 购书单 豆瓣小组 HD 豆瓣小组-发现和你兴趣相投的人 豆瓣笔记 豆瓣音乐人 豆瓣广播 豆瓣东西 豆瓣一刻-每日内容精选 豆瓣