What's New

New UI
More pictures in searching
Offline search in History
Productivity improved

Giao diện mới
Thêm hình ảnh khi tìm từ
Khả năng dò từ offline trong History
Cải thiện hiệu năng của ứng dụng

App Description

******** Review từ người dùng *******
âm thanh đọc nghe hay đấy
by songoku việt name - Version 3.0 - Jan 14, 2014
Ngon lành cành đào

App nay hay
by Ngoc Mai 1983 - Version 3.0 - Jan 14, 2014
De su dung, don gian, nhung day du!

Great examples of word uses!
by 99rust - Version 2.1 - Feb 4, 2013
Seems pretty good, mostly because word context in English is so difficult to grasp in other languages.


Từ điển Anh việt hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, có ví dụ về cách sử dụng từ trong tiếng Anh thường ngày, và nghe phát âm và xem hình ảnh của từ vừa tra cứu.
Ngoài ra còn lưu lại Lịch sử tra cứu
Chia sẻ lên Facebook
Hỗ trợ tất cả thiết bị chạy iOS như iPhone, iPad, iPod

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

English Vietnamese - từ vựng và phát âm screenshot 1 English Vietnamese - từ vựng và phát âm screenshot 2 English Vietnamese - từ vựng và phát âm screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

English Vietnamese - từ vựng và phát âm screenshot 4 English Vietnamese - từ vựng và phát âm screenshot 5 English Vietnamese - từ vựng và phát âm screenshot 6 English Vietnamese - từ vựng và phát âm screenshot 7

App Changes

 • July 06, 2012 Initial release
 • November 29, 2012 New version 2.0
 • November 29, 2012 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 29, 2013 New version 2.1
 • February 05, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 09, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • March 23, 2013 New version 2.2
 • March 23, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • March 30, 2013 Price increase: FREE! -> $1.99
 • April 10, 2013 Price decrease: $1.99 -> $0.99
 • May 01, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • May 04, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • May 08, 2013 New version 2.3
 • May 08, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • May 11, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • May 27, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • May 31, 2013 New version 2.4
 • May 31, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • June 18, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • July 05, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • July 19, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • July 28, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • August 31, 2013 New version 2.5
 • September 16, 2013 New version 2.6
 • September 20, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • October 08, 2013 New version 2.8
 • October 08, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • November 01, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • November 05, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • December 02, 2013 New version 2.9
 • December 02, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • December 06, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • December 12, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • December 14, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • December 21, 2013 New version 3.0
 • December 21, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • December 22, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • December 23, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • December 24, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • December 25, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • December 26, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • December 28, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • December 29, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • December 30, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • December 31, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 02, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 03, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 04, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 05, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 06, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 07, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 08, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 09, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 11, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 13, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 15, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 17, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 19, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 21, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 23, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 25, 2014 New version 3.1
 • January 25, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 26, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 27, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 28, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • January 29, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • January 31, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 01, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 03, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 09, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 10, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 11, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 14, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 15, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 16, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 17, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 18, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 19, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 20, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 21, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 22, 2014 New version 3.2
 • February 22, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 24, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 26, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • February 27, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • February 28, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • March 01, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • March 04, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 05, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • March 11, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 12, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • March 16, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 18, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • March 23, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • March 24, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 01, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 04, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 09, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 10, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 11, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 12, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 13, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 14, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 15, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 16, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • April 24, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • April 25, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • May 02, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
 • May 04, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
 • May 12, 2014 Price increase: $0.99 -> $1.99
 • May 18, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • May 19, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
 • June 26, 2014 New version 3.3
 • June 26, 2014 Price decrease: $1.99 -> FREE!
 • July 12, 2014 Price increase: FREE! -> $2.99
 • July 25, 2014 Price decrease: $2.99 -> FREE!
 • July 30, 2014 Price increase: FREE! -> $4.99
 • August 16, 2014 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • August 27, 2014 Price increase: FREE! -> $6.99
 • September 03, 2014 Price decrease: $6.99 -> FREE!
 • September 09, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • September 18, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • September 26, 2014 Price increase: FREE! -> $6.99
 • October 02, 2014 Price decrease: $6.99 -> FREE!
 • October 05, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • October 08, 2014 New version 3.4
 • October 14, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • October 20, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • October 26, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • November 04, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • November 15, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • November 21, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • November 24, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • November 29, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • December 03, 2014 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • December 09, 2014 Price increase: FREE! -> $9.99
 • December 31, 2014 Price decrease: $9.99 -> $4.99
 • January 04, 2015 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • January 27, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • January 29, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • February 03, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • February 12, 2015 Price decrease: $9.99 -> $7.99
 • February 13, 2015 Price decrease: $7.99 -> $6.99
 • February 15, 2015 Price increase: $6.99 -> $9.99
 • February 16, 2015 Price decrease: $9.99 -> $8.99
 • February 17, 2015 Price decrease: $8.99 -> FREE!
 • March 01, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • March 05, 2015 Price decrease: $9.99 -> $8.99
 • March 08, 2015 Price decrease: $8.99 -> $6.99
 • March 17, 2015 Price decrease: $6.99 -> FREE!
 • April 15, 2015 New version 3.5
 • April 27, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • May 01, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • May 10, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • May 24, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • June 06, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • June 21, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • June 28, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • July 09, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • August 01, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • August 29, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • September 20, 2015 Price increase: FREE! -> $9.99
 • October 04, 2015 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • February 14, 2016 Price increase: FREE! -> $9.99
 • June 30, 2016 Price decrease: $9.99 -> FREE!
 • July 11, 2016 Price increase: FREE! -> $4.99
 • July 25, 2016 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • August 12, 2016 Price increase: FREE! -> $4.99
 • November 07, 2016 Price decrease: $4.99 -> FREE!
 • November 09, 2016 Price increase: FREE! -> $4.99