What's New

-New icon

App Description

Here is the dictionary so that you can learn English and translated into French to improve their learning Nhe you will try to learn the exemption is for students to study abroad
..........................................

đây là từ điển để các bạn có thể học hỏi và dịch tiếng anh sang tiếng pháp để nâng cao trình độ học tập của mình các bạn cố gắn học nhé phần miềm này dành cho các bạn sinh viên đi du học

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Englishdictionary Pro screenshot 1 Englishdictionary Pro screenshot 2

App Changes

 • February 24, 2012 Initial release
 • February 25, 2012 Price increase: FREE! -> $2.99
 • March 09, 2012 Price increase: $2.99 -> $13.99
 • March 16, 2012 Price decrease: $13.99 -> FREE!
 • March 19, 2012 Price increase: FREE! -> $9.99
 • March 22, 2012 Price decrease: $9.99 -> $3.99
 • April 02, 2012 Price increase: $3.99 -> $27.99
 • April 18, 2012 New version 1.2
 • April 18, 2012 Price decrease: $27.99 -> $2.99
 • April 26, 2012 New version 1.3
 • May 01, 2012 Price decrease: $2.99 -> $1.99
 • May 07, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
 • May 10, 2012 Price increase: $0.99 -> $32.99
 • June 19, 2012 Price decrease: $32.99 -> $0.99
 • September 11, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
 • September 15, 2012 Price increase: $9.99 -> $21.99
 • September 28, 2012 Price increase: $21.99 -> $39.99
 • November 24, 2012 Price decrease: $39.99 -> FREE!
 • December 02, 2012 Price increase: FREE! -> $39.99