What's New

Bugfix

App Description

豆瓣笔记让你可以随时写读书笔记、阅读他人笔记。基于豆瓣读书现有的庞大图书资料,你可以通过扫描条形码迅速找到手边读物,开始写笔记。零碎的笔记会按照图书组织,在你的书单上展示得井井有条,方便查阅。

-支持离线写笔记。
在地铁上、公交上阅读时,你可以随时写下读书感想。

-支持上传照片。
敲字麻烦,可以直接拍下书页中的某段落贴到笔记里。

-读其他人的读书笔记。
读完他人笔记就像读了这本书的概要。

-关注友邻的笔记
跟随他最近的阅读兴趣,读笔记里的摘录、感想。

豆瓣笔记是真正读者的随身工具。

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

豆瓣笔记 screenshot 1 豆瓣笔记 screenshot 2 豆瓣笔记 screenshot 3 豆瓣笔记 screenshot 4 豆瓣笔记 screenshot 5

App Changes

  • June 13, 2014 Initial release

Other Apps From Douban Inc

豆瓣电影-全国影讯,优惠电影票 豆瓣同城-发现精彩活动 购书单 豆瓣小组 HD 豆瓣小组-发现和你兴趣相投的人 豆瓣音乐人 豆瓣阅读 — 原创写作平台、电子图书阅读器 豆瓣广播 豆瓣东西 豆瓣一刻-每日内容精选 豆瓣