What's New

שונה העיצוב
נוספו מילים חדשות

App Description

אפליקציה ללימוד מילים בעברית באמצעות משחק.
על ידי זיהוי ציורים נלמד להכיר את האותיות שמרכיבות מילים ראשונות.
באפליקציה יש שני משחקי מילים.
הראשון מצא מילה - יש שמונה ציורים על המסך ומתחתם יש 8 מילים
המתארות את הציורים.
צריך לגרור את המילה לציור המתאים.
יש שני רמות קושי בראשונה הרקע של כל ציור מתאים לרקע המילה.
ברמה השניה יש רקע אחיד לכל המילים.
המשחק השני הוא פאזל מילים .מופיע ציור ומתחתיו אותיות פזורות
יש לגרור את האותיות לפי הסדר על מנת להרכיב את המילה.
במשחק זה יש 3 רמות קושי.
המשחק האחרון הוא משחק הזיכרון מכל מאגר הציורים שבאפליקציה.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Learn Hebrew Word screenshot 1 Learn Hebrew Word screenshot 2 Learn Hebrew Word screenshot 3 Learn Hebrew Word screenshot 4 Learn Hebrew Word screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Learn Hebrew Word screenshot 6 Learn Hebrew Word screenshot 7 Learn Hebrew Word screenshot 8 Learn Hebrew Word screenshot 9 Learn Hebrew Word screenshot 10

App Changes

  • June 17, 2014 Initial release
  • September 04, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • September 25, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
  • May 05, 2015 Price decrease: $0.99 -> FREE!