What's New

- שפות נוספות חדשות: פרסית, בולגרית, ספרדית 0אמריקה הליטנית), פוטוגלית (ברזיל) ווייטנאמית.
- מותאם בצורה מושלמת עבור iOS 5.0.

App Description

למדאתהמיליםואתהביטויים באופן יעיל ושנן אותם לעומק. בזכותשיטתהלימודהייחודית,כבראחריזמןקצר תוכל להגיעלהישגיםניכריםבשליטהבשפההזרה שבחרת באמצעות "המתרגלהלשוני". "המתרגלהלשוני" מתאיםבאופןיוצאמןהכלללהתכוננותמעשיתלנסיעהולרענון-ידע.

המתודולוגיההייחודיתמשלבתביןהקליטההחזותיתשלשפהזרהלקליטההקולית: כלאחד מלמעלה מ-2,200המיליםוהביטוייםבכלאחתמןהשפותכוללגםאיורקליט, ונקראעלידיקרייניםמקצועיים!

תהליךהלמידהמבוססעלעיקרוןהכרטסת. המטרהשלךהיאלהגיעלרמתהידעהגבוההביותר, כלומר"טובמאוד". אתהקובעבעצמךאםבמהלךהלימודיילמדכלהתוכןאורקנושאיםאותת-נושאיםמסוימים. כךתוכללהתרכזבלמידתמיליםוביטוייםבנושאיםמסוימים, כמולמשל "להציגאתעצמך", "הזמנתמקום" או "במסעדה". בזמןהלמידהתוכל לבחור מבין 9 תרגיליםמהנים. כשתענהתשובהנכונהתוכללהחליטבעצמךאםשיננתאתהמיליםאואתהביטוייםבמידהמספקתואםלהעביראותםלרמתהידעהבאה.

המבחרכולל30שפותלימוד: אנגלית(בריטית), אנגלית(אמריקאית), גרמנית, צרפתית, ספרדית(ספרד), ספרדית (אמריקה לטינית), איטלקית, פורטוגלית (פורטוגל), פורטוגלית (ברזיל), דנית, הולנדית, פינית, שוודית, נורווגית, פולנית, צ'כית, סלובקית, רוסית, בולגרית, יוונית, הונגרית, טורקית, סינית, יפנית, קוריאנית,ערבית, תאילנדית, הינדי, וייטנאמית ופרסית.שפותלימוד נוספותנמצאותבשלביהכנהלעדכונייישום (App-Updates).

★מבחרשל30שפותללימוד.

★ למעלה מ-2,200ביטוייםומיליםמאויריםומושמעיםבכלשפתנלמדת.

★קביעהעצמאיתשלחומרהלימוד.

★כלהביטוייםמושמעיםעלידידובריםילידים.

★כלערךמוצגבאיור, דברשמפשטעודיותראתשינוןהביטוייםוהמילים.

★9סוגיתרגיליםמהניםלתרגולמילים.

★תרגולהגייהעםזיהוידיבור.

★חלוקהמדויקתוברורהלנושאיםולתת-נושאים.

★ כל ממשקהמשתמשהואבעברית.

★הפעלהפשוטהמאוד, ברורהלכולם, מילדים עד לקשישים.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

מתרגל לשוני screenshot 1 מתרגל לשוני screenshot 2 מתרגל לשוני screenshot 3 מתרגל לשוני screenshot 4 מתרגל לשוני screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

מתרגל לשוני screenshot 6 מתרגל לשוני screenshot 7 מתרגל לשוני screenshot 8 מתרגל לשוני screenshot 9 מתרגל לשוני screenshot 10

App Changes

  • December 18, 2011 New version 1.3
  • December 22, 2011 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • January 01, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99