App Description

Fuji Xerox (Hong Kong) Events app.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Fuji Xerox (Hong Kong) Limited Events App screenshot 1 Fuji Xerox (Hong Kong) Limited Events App screenshot 2

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Fuji Xerox (Hong Kong) Limited Events App screenshot 3 Fuji Xerox (Hong Kong) Limited Events App screenshot 4

App Changes

  • October 25, 2015 Initial release